دیور 30*60 (کرم، صخره ای، قهوه ای، تک گل، کرم برجسته)